Korektúry

korektura-obrazok
Robíme korektúry textov v slovenčine a v češtine pre jednotlivcov i pre firmy – opravujeme a upravujeme texty, ako po faktickej, tak aj po gramatickej a štylistickej stránke.

Kontrolujeme pravopis, gramatiku a štylistiku, vecnú a obsahovú správnosť textu pred jeho zverejnením alebo publikovaním.

Odstraňujeme drobné chyby a preklepy, opravujeme i/y, čiarky, dĺžne, úvodzovky, veľké a malé písmená, skloňovanie i časovanie, vybrané slová, správne predložkové väzby a pod.

Zameriavame sa na slovosled, správny význam vety, štylizáciu, zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu. Upravujeme poradie slov vo vetách alebo poradie celých viet, ako aj radenie viet v odseku. Zameriavame sa aj na dodržanie grafickej úpravy textu.
 
 
Robíme korektúry nasledovných dokumentov :

- seminárne a ročníkové práce, referáty, SOČ
- záverečné, bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne práce, skriptá
- webové stránky, články a texty pre blogy
- reklamné a informačné materiály, letáky, postery, plagáty
- reprezentačné materiály pre inštitúcie, združenia a firmy
- katalógy, manuály, príručky, brožúry, prezentácie, projekty
- a iné…